Organizing Committee

Honorary General Co-Chairs

Sadaoki Furui
K. J. Ray Liu

General Co-Chairs

Yih-Fang Huang
Anthony Kuh
Susanto Rahardja

Technical Program Co-Chairs

Hsueh-Ming Hang
Ming-Ting Sun
Z. Jane Wang
Isao Yamada
Woon-Seng Gan
Juin-In Guo
Kazunori Hayashi
Kazushi Ikeda
Sung Chan Jun
Sanghoon Lee
Shinsuke Ibi
Wen-Hsiao Peng

Finance Chair

Kenneth Lam

Plenary Co-Chairs

Helen Meng
Antonio Ortega

Forum Co-Chairs

Mingyi He

Special Session Co-Chairs

Yan Lindsay Sun
Toshihisa Tanaka
Zhi Tian
Chris Lee
Shoko Imaizumi
Supavadee Aramvith

Tutorial Co-Chairs

Gene Cheung
H. Vicky Zhao

Publicity Co-Chairs

Chung-Nan Lee
Min Wu
Lei Xie

Local Arrangement Chair

June Zhang